టాప్ 10 Sparx Slippers & Flip Flops Under 500

రూ.500 ధర లోపు ఉన్నSparx Slippers  కోసం మీరు అన్వేసిస్తున్నారా? అలాగే Flipkart, అమెజాన్ ,paytm mall   వచ్చిన తరువాత బయట మర్కెట్లో సాండల్స్, స్లిప్పర్స్, షూస్ తీసుకోవడమే మానేశారు. కాబట్టి మీ కోసం Sparx Slippers ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మంచి కలర్, మెటీరియల్ గల Slippers ని ఇచ్చాము.మీకు నచ్చినట్ట్లైతే వెంటనే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా మామలన్నీ సంప్రదించగలరు.

 

#1. Sparx Slippers For Men   రూ. 499

  camel Green, camel Red, camel  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 154 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

#2. Sparx Slippers For Men   రూ. 488

  camel Green, camel Red, camel  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 109 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10


 

 

 

#3. Sparx Slippers For Men   రూ. 479

  Navy, Red  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 117 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

#4. Sparx Slippers For Men   రూ. 499

  Black, Tan, Red  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 150 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

#5. Sparx SF0532G Slippers For Men   రూ. 359

  Brown, Red, Olive  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 400 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 7,8,9,10

 

 

 

 

 

#6. Sparx Slippers For Men   రూ. 359

  Brown, Olive, Red  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 400 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 7,8,9,10

 

 

 

 

 

#7. Sparx Slippers For Men   రూ. 329

  BlackBrown, BlackNavy, BlackRed  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 147 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

#8. Sparx Slippers For Men   రూ. 329

  Camel, Denim కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 173 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

#9. Sparx Slippers For Men   రూ. 329

  Black, Red, Grey  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 133 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

#10. Sparx Slippers For Men   రూ. 287

  BlackRed, NavyYellow, Redwhite  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  దీని బరువు 148 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Type : Slippers

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

ఏదైన మొబైల్/గాడ్జెట్స్ ఇక్కడ కొనవచ్చును.

 

 

 

Anusha Reddy

Hi Guys! My name is Anusha Reddy and I’m 21 years old blogger. A Telugu blog helps that all Telugu people to simple and easy understand the technology updates. Here you can see complete information about Latest technology related News and latest News, Fashion, Home Appliance and Mobile & Gadget Reviews .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *